Trại NH năm ni gặp xui. Không ở lại nên cũng chẳng tổ chức được gì nhiều.
Hy vọng vào năm sau ^^