Bài viết của bạn

Một cộng mười bằng mấy? (Trả lời bằng chữ thường, viết liền, không dấu))