Đây là những hình ảnh của nhà tù (hay còn gọi là trung tâm cải tạo) tại Chicago. "Được" ở trong nhà tù này cũng sướng thật

(sưu tầm)